بررسی تأثیر جراحی کولپورافی بر رضایت و عملکرد جنسی زنان

از جمله عواملي که باعث اختلال در عملکرد جنسي مي شود، پرولاپس ارگان هاي لگني و بي اختياري ادراري است. عمل جراحي کولپورافي قدامي و خلفي از روش هاي درماني اصلاح اين مشکلات است. با توجه به افزايش متقاضيان اين عمل، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير جراحي کولپورافي بر رضايت و عملکرد جنسي زنان انجام شد.
روش­کار: اين مطالعه هم گروهي و گذشته نگر، در سال هاي 1390-1389 بر روي 100 زن داوطلب عمل جراحي کولپورافي مراجعه کننده به بيمارستان هاي دولتي مشهد انجام شد. افراد به دو گروه مساوري تقسيم شدند. گروه يک، داوطلب انجام عمل کولپورافي بودند و گروه دو، عمل کولپورافي را حداقل در 6 ماه گذشته انجام داده بودند. از دو گروه خواسته شد تا فرم هاي مشخصات فردي، مقياس خشنودي زناشويي، عملکرد جنسي، رضايت جنسي و فرم سنجش افسردگي، استرس و اضطراب را تکميل کنند. نوع عمل جراحي براي تمام واحدهاي پژوهش يکسان بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS (نسخه 18) استفاده شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد.
يافته­ها: بين رضايت جنسي زنان و عمل کولپورافي، ارتباط معني داري وجود داشت (033/0=p)؛ به گونه اي که رضايت جنسي بعد از عمل، 18 درصد کاهش يافت. 16 نفر (32%) از زنان بعد از عمل کولپورافي از نزديکي دردناک و 25 نفر (50%) از تنگي واژن شکايت داشتند، با اين حال عملکرد جنسي زنان بعد از عمل تغييري نداشت (189/0=p) و نمره عملکرد جنسي در ابعاد ميل (578/0=p)، برانگيختگي (470/0=p) و ارضاء (408/0=p) تفاوت معني داري با قبل از عمل نداشت. بي اختياري استرسي ادرار بعد از کولپورافي کاهش يافت (000/0=p).
نتيجه­گيري: اگرچه کولپورافي باعث بهبود بي اختياري استرسي در زنان مي شود ولي رضايت جنسي را کاهش مي دهد و بر عملکرد جنسي نيز تأثيري ندارد. لذا بهتر است که عمل کولپورافي فقط براي اهداف درماني و در مواردي که علائم شديد، غير قابل تحمل و بي اختياري استرسي ادرار وجود دارد، استفاده شود.