تاثیر کرایولیپولیز برتست های کبد و لیپد های سرم

بسياري از مراجعين کلينيک در وبسايت بارها و بارها اين سوال را مي پرسند که ايا کرايوليپوليز بر روي کبد آثار منفي مي گذاردو ابا چربي خون را افزايش مي دهد يکي از خوانندکان وبسايت هم سوال جاليي کرد:

درروش کرايوليپوليز مقدار زياد چربي که توسط ماکروفاژ ها دفع ميشود بر روي کبد و طحال آثار منفي نمي گذارد؟ چگونه وقتي بدن بخواهد مقدار زيادي چربي را از طريق کبد دفع کند فرد کبد چرب نميگيرد ؟

در پاسخ بايد گفت خير بر کبد و طحال آثار منفي ندارد در اين روش ساختمان چريي هم تخريب مي شود و در حقيقت جربي دفع نميشود زنجيره چريي هم تخريب شده و از بدن دفع مي گردد در ضمن طبق تحقيقي که درمجله Lasers in Surgery and Medicineدر Volume 41, Issue 10, pages 785–790, December 2009روي 40 نفر از افراد در آمريکا سال 2009 روي چربي پهلوي افراد با دستگاه کرايوليپوليز صورت گرفته نشان داده شدنشان داده شد , آزمايش چربي خون(کلسترول -LDL-VLDL-HDL)وJتستهاي کبدي(SGOT-SGPT;
(ALT; alkaline phosphatase; total bilirubin; and albumin اين افراد قبل وطي روزهاي اول و بعد از گذشت 1 و 4 و 8 و 12 هفته بعد از انجام کرايوليپوليزانجام شد و هيچ تفاوت معني داري در سطح ليپيدهاي خون و فاکتورهاي کبدي قبل و بعد انجام اين روش مشاهده نشد. اين مقاله در اين ادرس پاپ مد چاپ شده است.

.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lsm.20850/abstract;jsessionid=D257EFC076A387F434F5E03515AD0362.d04t02?systemMessage=Pay+Per+View+will+be+unavailable+for+upto+3+hours+from+06%3A00+EST+March+23rd+on+Wiley+Online+Library.+We+apologise+for+the+inconvenience

تا به حال هيچ تحفيفي در هيچ جاي دنياهيچ اثار سوئي از کرليو ليپوليز بر کيد کليه و چربي خون گزارش نشده است که آدرس و مرچع بعضي مقالات معتبر در زير اورده شده است.
منبع: http://www.armitaclinic.ir/
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی