تفاوت بین طب سوزنی گوش چینی ها و غربی ها

طب سوزنی گوش آلمان ها و چینی ها با هم در خیلی از موارد فرق میکنند و این تفاوت سبب بو جود آمدن دو مکتب متفاوت در طب سوزنی گوش شده است . طب سوزنی گوش آلمان ها کاملا بر اساس دیدگاه نورولوژی و تحریک عصب پایه ریزی شده است و طب سوزنی گوش چینی ها بر اساس فلسفه طب سنتی چین شکل گرفته است.

چینی ها برای درمان نقاط طب سوزنی گوش از سوزن استیل , مو کسا, خونگیری , دانه گذاری , الکتر اکوپانکچر و ماساژ استفاده میکنند و از طرف دیگر آلمان ها(غربی) از سوزن های طلای برای تقویت نقاط و نقره ای برای تضعیف نقاط و دستگاه نقطه یاب برای مشخص شدن مسیر حرکت , لیزر و فرکانس و فیلترهای رنگی و سوزن های ASP استفاده میکنند .

 

آلمان ها معتقد هستند که دربیماری ها تغییرات یونی در گوش دیده میشود که بوسیله دستگاه قابل اندازه گیری است. پوست گوش فرد بیمار ( مثل عصب در مغز) دچار افزایش و یا کاهش یونی در هنگام بیماری می شود . به همین دلیل باید افزایش یونی را کاهش و کاهش یونی را افزایش داد تا با برگشت به حالت سلامت یونی بیماری درمان گردد و نمی توان در هر دو مورد از یک نوع سوزن برای تصحیح یونی ان موضع استفاده کرد . برای اثبات این موضع دستگاه های آلمانی نقاط با تغییرات یونی را بصورت طلا ی( یعنی موضع نیازبه تقویت دارد ) و نقره ایی( یعنی این موضع افزایش یونی داشته و باید تضعیف شود) نشان میدهد . فراموش نکنیم که مغز و غشای عصبی نیز از قانون تغییرات یونی پیروی میکند .

ما در فیزیولوژی شاهد ان بوده ایم که حرکت سدیم و پتاسیم به درون و بیرون غشای سلولی تراکم یونی ان موضع را مشخص میکند و در هنگام بیماری این تراکم دچار افزایش و یا کاهش می شود.

انئازه گیری دقیق الکتریکال پتانسیل پوستی یک نقطه به ما میگوید که موضع دچار افزایش و یا کاهش تراکم یونی شده است و برای درمان ان بیماری چه سوزنی میتواند تصحیح و کمک کننده باشد . دستگاه نقطه یاب خوب , در کتب المان ها ,به عنوان تصمیم گیر نهایی برای پزشک محسوب میشود یعنی اگر دستگاه نقطه طلای یافت , باید از سوزن طلای استفاده کرد و اگر نقره ای ,باید از سوزن نقره ای استفاده نمود . مثلا برای درمان بیماری hyperprolactinemia که سبب نا باروری خانم ها میشود و بیمار در ان دچار افزایش تولید هورمون پرولکتین شده است باید از سوزن نقره ای استفاده کرد تا تولید کاهش یابد و دستگاه نیز نقطه را نقره ای نشان میدهد که در کتب طب سوزنی گوش چینی ها چنین دقتی وجود ندارد و درمانگر فقط موضع را تحریک میکند ولی نه با این دقت و در نتیجه نتایج هم میتواند چنین دقیق نباشد.