خلاصه مکانیسم عمل سیستم های کاویتاسیون

به طور خلاصه مکانيسم عمل سيستم هاي کويتيشن به شرح زير است:

اين سيستم ها با اعمال امواج اولتراسوند با فرکانس پايين و شدت مناسب به بافت هاي چربي انباشته شده در نقاط مختلف بدن نظير شکم، پهلو و ران باعث ايجاد نقاط کم فشار و پرفشار در مايعات درون بافت و سلول هاي چربي و شکل گيري حباب هاي حاوي بخار در نقاط کم فشار مي گردند اين حباب ها تا زماني که در نقطه کم فشار قرار دارند رشد کرده و بزرگتر مي شوند ولي به محض جابجايي و قرار گرفتن در نقطه پر فشار منقبض و فشرده شده و منفجر مي شوند.

همانگونه که مطلع هستيد انباشتگي چربي ها در نقاط مختلف بدن تحت فرايند چاقي يا سلوليت، دسترسي بدن از طريق خون و لنف براي مصرف آن ها را، حتي تحت ورزش و رژيم درماني به شدت محدود مي کند. به همين دليل بسياري از درمان هاي لاغري و تناسب اندام به دنبال درهم شکستن اين انباشتگي هستند.

شکستن سلوليت ها مي تواند باعث حذف چاقي شود. هنگامي که با فرکانس 40000 هرتز امواج قوي وارد بدن مي گردد از طريق مکانيسم شکستن سلول وپاره کردن جدار سلول انرژي گرمايي توليد مي کند وهمچنين باعث خروج آب سلول مي شود وباعث جمع شدن سلول مي گردد. در اثر لرزشي که توسط آن ايجاد مي شود باعث فشردگي سلول ها ومتراکم شدن سلول ها مي گردد واين پديده باعث اثرات لاغري در ظاهر مي گردد.

به نظر مي رسد سيستم کاويتاسيون در اين خصوص قدرتمندترين باشد زيرا فروپاشي حباب هاي حاصل از کاويتاسيون مانند بمب هاي صوتي-حرارتي ميکروسکوپي در داخل بافت هاي چربي امواج ضربه اي کوچک ولي بسيار قدرتمند ايجاد مي کنند که مي تواند موجب در هم شکستن بافت هاي چربي تکه تکه شدن چربي ها و حتي پاره شدن غشاء سلول هاي چربي و در نهايت آزاد سازي آن ها در داخل مايعات درون بافتي و لنف و نيز افزايش نفوذپذيري سلول هاي چربي و انتشار تري گليسريدها و اسيدهاي چرب از آنها شوند. بدين ترتيب چربي ها و تري گليسريدها و اسيدهاي چرب آزاد شده طي فرآيند متابوليکي طبيعي بدن از موضع درمان تخليه و مصرف خواهند شد.

اين اثرات تحت آزمايشات کلينيکي و مطالعات علمي به اثبات رسيده و تاييد شده اند به طوري که حتي بعد از يک جلسه درمان همراه با درناژ لنفي کاهش قابل توجهي در اندازه دور کمر ثبت شده است. 

سلامت و زیبایی