قیمت و هزینه کرایولیپولیز

قيمت کرايوليوليز بر اساس سطحي که دستگاه در هر مرحله مي تواند وکيوم کند محاسبه ميشود و به سطحي که دستگاه در هر مرحله مي تواند فريز کند زون گفته مي شود. لذا بسته يه شکل و بزرگي و کوچکي هندپيس قبمتها متفاوت مي شود

بعضي دسنگاهها سر هندپيس کوچک است لذا قيمت هر زون در اين دستگاهها کمتر است ولي بعضي دستگاهها هندپيس بزرگ دارندو قيمت هر زون بيشتر است.همچنين بسته به مدت زمان فريز، مقدار قبمت کرايو ها متفاوت است . هرچه زمان بيشتر باشد نتيجه فربز بهتر و در نتيجه قيمت هر زون بيشتر است البته بايد توجه داشت در دستگاههاي قديمي کرايوليپوليز مدت زمان 45 دقيقه تا 60 دقيقه است وافزايش زمان فريز با خطر تاول و رد پوستي و قهوه اي شدن پوست مواجه است ولي در کرايوليپوليزهاي جديد که جنس هندپيس متفاوت است امکان فريز بيشتر از 45 دقيقه مهيا است بر اساس مدت زمان قيمت کرايوها هم متفاوت است بديهي است هر چه مدت کرايو بيشتر باشد قدت تخريب سلولهاي چربي متفاوت است.

در مرکز ما قيمت هر زون کرايوليپوليز قديمي تر که کرايوليپوليز دو وجهي که دوضلع هندپيس سرما مي دهدبا مدت زمان 1 ساعت 300 هزار تومان است. وقيمت هر زون کرايوليپوليز با کرايوليپوليز چندوجهي که تمام وجه هاي هندپبس يعني 4 ضلع سرما ميدهد با مدت زمان90 دقيقه يا يک ساعت ونيم ساعت 500هزار تومان است لازم يه ذکر است حجمي که با کرايوليپوليز بعدي فريز ميشود يک ونيم تا دو برابر کرايوليپوليز 4 بعدي است.

قيمت و هزينه کرايوليپوليز در مناطق مختلف چگونه حاسبه مي شود؟

در مناطق مختلف بدن مثل شکم يا پاها بدن بر اساس سطح کرايو تقسيم بندي مي شود و هر سطح جدا داخل دستگاه وکيوم و فريز مي شود و قيمت هر کدام جداگانه محاسبه ميشود مثلا اگر شکم به 2 قسمت تقسيم شود قيمت هر زون باکرايو دو جهي 250 ، وکل شکم 500 تومان و با کرايو چند وجهي 500 تومان و کل شکم 1 تومان هزينه کرايوليپوليز مي شود.

در مناطق قرينه مثل پاها يا پهلو ها يا پشت سينه زير سوتين هر طرف جداگانه فريز ميشود و قيمت هر کدام جدا محاسبه مي شود چراکه دو طرف قرينه هر چقدر هم حجم چربي کمي داشته باشند بايد جداگانه فريز شوند و امکان وکيوم با هم انها در زمان، يک هندپيس نيست

البته اگر تعدا د زونها زياد شود براساس تعداد زونها به بيمار تخفيف داده مي شود.
منبع: http://www.armitaclinic.ir/
 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ

 

 

 

سلامت و زیبایی
خدمات شنوایی سنجی