لیپوماتیک و میزان برگشت پذیری آن

خيلي از بيماران سوال مي کنند آيا بعد از انجام ليپوماتيک امکان بازگشت چربي وجود دارد؟
براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد توضيحاتي در باره ارتباط نحوه تجمع چربي در بدن و تعداد سلولهاي چربي در هر منطقه داده شود. در هر فرد تعداد سلولهاي چربي در هر منطقه استعداد فرد براي چاقي در آن منطقه را تعيين مي کند. لازم به ذکر است تعداد سلولهاي چربي از سن حدودا ? سالکي ديگر افزايش نمي يابند و فقط افزايش حجم پيدا مي کنند. بنابراين جلوگيري از چاق شدن کودکان تا اين سن بسيار حائز اهميت است و بدليل اضافه شدن تعداد سلولهاي چربي تا اين سال کودک استعداد چاقي را هميشه خواهد داشت ضمنا نحوه توزيع سلولهاي چربي در بدن تحت تاثير دو عامل مهم يکي جنس و ديگري ژنتيک قراردارد. همانطور که مي دانيد در خانمها تجمع چربي بيشتر در ناحيه باسن و رانها و در مردان بيشتر در ناحيه شکم مي باشد. زمانيکه فرد رژيم مي گيرد اين حجم سلولهاي چربي است که کاهش مي يابد و نه تعداد سلولهاي چربي بنابراين با توجه به آنکه سلولهاي چربي از نظر تعداد تغيير نکرده اند همواره امکان بازگشت چاقي وجود دارد.
با توجه به توضيحات فوق مي توان نتيجه گرفت در ميان روشهاي لاغري تنها روشهايي باعث کاهش سايز ماندگار و بدون بازگشت ميگردند که باعث کاهش تعداد سلولهاي چربي گردند و ليپوماتيک نيز به دليل خارج کردن سلولهاي چربي از بدن باعث کاهش تعداد سلولهاي چربي در منطقه شده و امکان بازگشت چاقي در آن منطقه وجود ندارد.
حال اگر فردي بعد از انجام ليپوماتيک اضافه وزن پيدا کند چه اتفاقي مي افتد؟ جواب سوال اينست که با افزايش مجدد وزن بعد از ليپوماتيک اين افزايش وزن به تناسب تعداد سلولهاي چربي در هر منطقه تقسيم ميگردد و منطقه ليپوماتيک شده به دليل کاهش تعداد سلولهاي چربي ديگر مانند گذشته افزايش سايز پيدا نخواهد کرد.