چگونه کاویتاسون در درمان سلولیت بکار گرفته شده است؟

هر عاملي که موجب حرکت هاي سريع و ناگهاني در يک سيال شود مي تواند موجب ايجاد نقاط کم فشار و بروز پديده کاويتاسون در آن شود.از طرفي مي دانيم که موج صوتي مجموعه اي از تکانهاي سريع و متوالي است که بوسيله تکانهاي مکانيکي توليد مي شود و باعث تکانهاي مکانيکي در اجسام اطراف خود مي شود و بوسيله تکانهاي مکانيکي منتقل مي شود و تا عمق سه الي پنج سانتيمتر در بافت هاي بدن نفوذ مي کند و مي دانيم که بخش زيادي از بافت هاي بدن را آب ( يک سيال) تشکيل مي دهد.

با توجه به مفاد فوق
اگر موج صوتي با شدت بالا از بافت هاي بدن عبور کند تکانهاي سريع موج صوتي باعث حرکت هاي سريع و ناگهاني در آب بافت هاي بدن شده و موجب ايجاد نقاط کم فشار و پر فشار و بروز پديده کاويتاسون در آنها خواهد شد.دستگاه کاويتاسون ، در واقع يک توليد کننده امواج مافوق صوت با فرکانس ( تعداد تکانهاي) 40 الي 60 هزار در ثانيه با شدت بالاست که نفوذ امواج توليدي آن در بافت سلوليت، موجب بروز پديده کاويتاسون در مايعات درون بافت هاي سلوليت مي شود.

همانطور که قبلا نيز گفته شد انفجار حباب هاي حاصل از پديده کاويتاسون داراي قدرت تخريبي فوق العاده اي است و مي تواند به پروانه کشتي ها و پمپ ها آسيب جدي بزند.حباب هاي حاصل از پديده کاويتاسيون در بافت سلوليت نيز، مانند بمب هاي صوتي- حرارتي ميکروسکوپي عمل مي کنند که در درون بافت سفت، متورم و انباشته از چربي سلوليت، منفجر شده و موجب جدا شدن رسوبات، در هم شکستن بافتهاي چربي و تکه تکه شدن چربي ها و حتي پاره شدن غشاء سلولهاي چربي و آزاد سازي آنها در داخل مايعات درون بافتي و لنف و نيز افزايش نفوذپذيري سلولهاي چربي و انتشار تري گليسريد ها و اسيد هاي چرب از آنها مي شوند.

بدين ترتيب چربيها، تري گليسريدها و اسيدهاي چرب آزاد شده و طي فرآيند متابوليکي طبيعي بدن از موضع درمان تخليه و مصرف خواهند شد.اين اثرات تحت آزمايشات کلينيکي و مطالعات علمي به اثبات رسيده و تاييد شده اند بطوري که حتي بعد از يک جلسه درمان همراه با دستگاه رولر وکيوم، کاهش قابل توجهي در اندازه دور کمر ثبت شده است.

دستگاههاي کاويتاسيون بدليل قدرت منحصر به فردي که در هم شکستن توده هاي چربي دارند هم اکنون در بسياري از مراکز درماني و زيبايي کشور به منظور درمان چاقي و سلوليت و کاهش چربيهاي انباشته شده در نقاط مختلف بدن از جمله؛ دور کمر، شکم، باسن و داخل و بيرون ران ها ، بطور موفقيت آميزي استفاده مي شوند.ليکن همگام با اين دستگاهها نيز بايد از سيستم هاي رولر وکيوم استفاده شود تا با تخليه بهينه رسوبات و چربيهاي آزاد شده از بافت موضع درمان و برقراري مجدد جريان خون و لنف در بافت، نتايج درماني مورد نظر تحقق يابند.
منبع: http://www.armitaclinic.ir/