کرایوایپولیز یا لیرزلیپولیزو لیپوساکشن؟

کرايوليپوليز تهاجمي نيست و جراحي نميشويد، در نتيچه مراقبت هاي بعد جراحي لازم نيست
درکرايوليپوليز هيچ ناحيه اي سوراخ نمي شود در نتيجه خطر امبولي و عفونت وحود ندارد در حاليکه در ليپوليزر به دليل سوراخ کردن بافت اين خطر همواره وجود دارد.
درکرايوليپوليزبافت چربي تخريب شده به مرور از بدن دفع مي شود در نتيجه به پوست فرصت مي دهد، پله پله به عقب برگرددو فرصت بازسازي دارد و پوست همزمان ليفت مي شود و شل و اويزان نمي شود در حايکه در ليپوليزر به دليل تهاچني بودن و خارج کردن چربي يه صورت يکباره به پوست فرصت بازسازي داده نمي شود و پوست شل و اويران مي شود.
درکرايوليپوليز به دليل حذف چربي يوسيله مکانيسم طبيعي بدن و پوست موجدار نمي شود و بافت چربي در تمام موضع يکسان کم مشود و پستي بلندي پيدا نمي کند در حاليکه در ليپوليزرو ساکشن به دليل حذف چربي بوسيله دستگاه و مکش پوست پستي و بلندي پيدا مي کند ويکدست و صاف نمي شود.
بعد کرايوليپوليز نيازبه استراخت نيست و مي توانيد هملن لحطه به کار خود برگرديد و کارهاي روزانه را از سر بگيريد در حاليکه بعد ليپوليزرو ساکشن بايد تا چند هفته استراحت کنيد.
بافت کرايو شده نياز به مراقبت ندارد در حاليکه در ليپوليزرو ساکشن تا چند هفته بايد موضع را فشار دهيد تا آب و خونابه خارج شو
به ياد داشته باشيد در کرايوليپوليز تعداد سلول هاي چربيدر ناحيه درمان را کاهش داده شده است و بنابراين منطقه کوچکتر، کمتر محدب ، منحني تر ظاهر خواهد شد،درحاليکه در ليپوليزر سلول هاي چربي، صرفا خالي مي شوند و مي تواند دوباره سريع پر شود. در نتيچه نسبت به ليپوليزر درمان دائمي تراست .
منبع: http://www.armitaclinic.ir/
 

سلامت و زیبایی