کرایولیپولیزچیست؟

کرايوليپوليز جديدترين و پيشرفته ترين روش غير تهاجمي در درمان لاغري موضعي مي باشد که به طور موثرچربي و سلول هاي چربي را در منطقه تحت درمان حذف مي کند.اين سلول هاي چربي (آديپوسيت ها) به سـرما بسيار حساس بوده ولي بافتهاي اطراف آن مثل عروق خوني، اعصاب محيطي، ملانوسيت ها و فيبروسـيت ها خيلي کمتر به سرما حساس مي باشند واين خصوصيت باعث از بين رفتن چربي بدون خراب شدن بافتهاي اطراف مي شود. لاغري شکم
سلولهاي چربي سرما ديده، دستخوش پديده ي آپپتوزيس مي گردند. در واقع آپپتوزيس مرگ برنامه ريزي شده سلول چربي است که موجب شکسته شدن سلولهاي چربي و سپس جذب توسط مايع لنفاوي شده و حداکثر تا 2 ماه تخليه چربي انجام مي پذيرد. درنتيجه لاغري و کاهش سايز بوجود آمده و در اين بين پوست بدن زمان کافي داشته تا خودش را جمع کند و کمتر دچار شلي و افتادگي شود.

چه احساسي حين انجام کرايو و بعد از آن وجود دارد؟
کرايو روشي بدون عارضه بوده و تحمل آن راحت ميباشد، منطقه تحت درمان قرمز شده که چندين دقيقه يا گاهي چندين ساعت طول مي کشد . ندرتا در بعضي پوستهاي حساس کبودي خفيفي مشاهده شده که بعد از چـند روز جذب مي شود. بعضي بيماران اندکي درد را در طول درمان تجربه کرده که در زمان کوتاهي فروکش مي کند. بيمار مي تواند بلافاصله بعد از استفاده از دستگاه به کار هاي روزانه و فعاليتهاي عادي خود بپردازد.

نتايج درماني به چه صورت مي باشد؟
معمولا مي توان از روش کرايو به تنهايي در درمان لاغري موضعي استفاده نمود در آمارهاي ثبت شده %70 رضايتمندي عالي و %20 در حد متوسط و %10 افراد رضايت چنداني نداشته اند. ولي کساني که همراه با اين روش رعايت رژيم غذائي و افزايش فعاليت بدني را داشته و همچنين از ساير دسـتگاه هاي لاغري بصورت ترکيبي استفاده نموده اند نتايج چشمگيرتري را تجربه کرده و تقريبا %100 راضي بوده اند .