کرایو لیپولیز چندوحهی یا دو طرفه؟

اما نسل جديد کرايوليپوليزهاکرايوهاي چند وجهي اثربخشي بيشتري دارند.اين نوع کرايو ها مکعبي که سرما مي دهد در تمام اضلاع سرما مي دهد در حاليکه در کرايو هاي قديمي يا دو طرفه سطوح سرما دهنده فقط در 2 ضلع کار شده بود و 2 ضلع ديگر جنسشان از شيشيه يا پلاستيک بود و سرما نمي داد در حاليکه در کرايو ليپوليزهاي نسل جديد تمام اضلاع سرما مي دهند ودستگاه از4 طرف به بافت سرما ميدهد و درنتيجه ميزان تخريب سلولهاي چربي در ااين نوع کرايوها نسبت به کرايوهاي قديمي بيشتر است.

و امکان کاهش دما و فريز شدن در مرکز بافت بيشتر است و تمام نقاط دور و نزديک به پليتهاي سرما دهنده فريز مي شوند ،مانند فري که از بالا، پايين واطراف به مواد غذايي حرارت مي دهد در نتيجه مرکز کملا مغز پخت ميشود .پس در کرايوچندوجهي تعداد بيشتري از سلولها فريزو تخريب مي شوند و در تنتيجه تاثير به مراتب بهتري نسبت به نوع دو طرفه دارند.در اين نوع کرايو ها به دليل يکنواختي سرما و پخش شدن آن در تمام جهات امکان عارضه هاي پوستي مثل تاول و فرمزي کمتر است.همچنين جنس هندپيس اين نوع کرايوها از سليکون خاصي است که امکان عوارض و حساسيت هاي پوستي کمتر است