کویتیشن لاغری چیست؟

چربي زدايي فراصوتي يا کويتيشن فراصوتي انقلاب جديدي است که در تکنيک هاي برداشتن چربي هاي اضافي پديد آمده که از امواج فراصوتي بهره مي گيرد و براي ناحيه ويژه مورد هدف از بدن استفاده مي شود. اين تکنولوژي پيوستگي سلولهاي چربي زير پوستي را در نواحي انتخابي مورد هدف قرار داده و آنها را از هم جدا مي کند. گويي نوعي اثر انفجاري در هسته سلولها بوجود مي آورد. به طور خلاصه مي توان گفت؛ امواج صوتي ساختار سلولهاي چربي را مي شکند و آنها را به مايعي تبديل مي کند که در متابوليزم طبيعي بدن جاري است.

کويتيشن، لاغري با کويتيشن ، کويتيشن چيست
تکنولوژي کويتيشن فراصوتي امروزه متداول شده و بر پايه سالها تمرين و آزمايش فراصوتي مي باشد و به طور خاص سلولهاي چربي را هدف گرفته است.
مي توان گفت که فرايند کويتيشن نه تنها يک روش ايمن است بلکه مزايايي نيز دارد؛ اينکه بي درد است، به بستري شدن در بيمارستان نياز ندارد به زمان استراحت و سپري کردن دوران نقاهت نياز ندارد و در يک زمان کوتاه انجام مي پذيرد.
افرادي که به اين روش روي مي آورند عموما تمايل دارند 4/3 يا 2/1 اينچ از سايز آنها کم شود که البته به جرم بدن و ميزان چربي هاي اضافي نيز بستگي دارد. برخي افراد اين فرايند را در چند جلسه پيگيري مي نمايند تا به وزن و سايز مطلوب خود برسند. از آنجا که سلولهاي از هم پاشيده مجددا تشکيل نمي شوند، درمان چاقي به روش کويتيشن يک روش هميشگي و برگشت ناپذير است